Realizowany w ramach programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Dofinansowanie projektu: 1 849 865 PLN

Ogólna wartość projektu:  2 905 400 PLN

Umowa UDA.POIG.01.04.00-14-275/11-00

Umowa podpisana z Polską Agencją Przedsiębiorczości

Projekt był realizowany w latach 2012-2014

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali światowej systemu do zarządzania otwartymi, szerokopasmowymi sieciami telekomunikacyjnymi, które są eksploatowane przez więcej niż jeden podmiot.

W wyniku realizacji projektu stworzono nowatorski systemu do zarządzania otwartymi szerokopasmowymi sieciami telekomunikacyjnymi, które sa eksploatowane i zarządzane w ramach współpracy kilku podmiotów powiązanych złożonymi relacjami własnościowymi i biznesowymi, w szczególności w ramach partnerstw publiczno-prywatnych lub w modelu zgodnym z paradygmatem telco 2.0.

 

System cechują następujące parametry funkcjonalne i techniczne, stanowiące o jego wysokim poziomie innowacyjności nie tylko w aspekcie produktowym, ale także technologicznym:

  1. Wsparcie procesów biznesowych eksploatacji sieci, w którą zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot;
  2. Wsparcie procesów zewnętrznej kontroli i monitoringu
  3. Uprocesowienie inwentaryzacji sieci (natywna integracja z procesami biznesowymi)
  4. Wsparcie zarządzania prawami dostępu i bezpieczeństwa danych dla organizacji wielopodmiotowych
  5. Płynna obsługa skokowych przyrostów przechowywanych i przetwarzanych wolumenów danych
  6. Zasilanie systemu danymi pochodzącymi z różnorodnych źródeł i ich automatyczne uspójnianie;
  7. Otwarty portal wiedzy oraz zestaw narzędzi i mechanizmów do zarządzania bibliotekami urządzeń.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+