Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu reklamowego prezentującego funkcjonalności systemów SunVizion Network Inventory oraz SunVizion Network Planning 

Warszawa, dnia 21-02-2018

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE 

(zasada konkurencyjności)

Zamawiający:

Suntech S.A.

Puławska 107

02- 595 Warszawa

 

2. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konkurencyjności)

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie filmu informacyjno – promocyjnego prezentującego funkcjonalności systemu do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej SunVizion Network Inventory oraz systemu do planowania sieci telekomunikacyjnej SunVizion Network Planning. W wyniku realizacji Zamówienia powstanie około 35 minutowy materiał filmowy przedstawiający następujące funkcjonalności systemów SunVizion Network Inventory oraz SunVizion Network Planning:

 1. Dla systemu SunVizion Network Inventory
 • tworzenie infrastruktury w systemie (obrysy budynków, punkty adresowe, studzienki, szablony mikrokanalizacji)
 • prezentacja profilu kanalizacji FTTH
 • tworzenie i prezentacja szaf w budynkach
 • tworzenie kabla i powiązanie go z kanalizacją
 • prezentacja profilu kanalizacji
 • tworzenie złącza kablowego w studni
 • pokazanie topologii sieci telekomunikacyjnej i połączeń
 • wykonanie wcinki w kablu

Prezentacja powyższych funkcjonalności ma stanowić pierwszą część filmu, około 20 minutową

 

 1. Dla systemu SunVizion Network Planning
 • tworzenie szaf w budynkach
 • tworzenie urządzeń
 • wyznaczanie najbardziej optymalnego przebiegu dla kabla
 • generowanie dokumentu bill of material planowanych odcinków sieci telekomunikacyjnej

Prezentacja powyższych funkcjonalności ma stanowić drugą część filmu, około 15 minutową.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • przygotowanie koncepcji scenariuszy obu części filmu
 • nagranie filmu
 • postprodukcję materiału tj. montaż, dodatnie trzech plansz z grafiką.

 

Wykonanie przedmiotu Zamówienia nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów przekazanych przez Wykonawcę. Wykonawca uwzględni ewentualne uwagi Zamawiającego pojawiające się w trakcie realizacji projektu. Zamówienie zostanie dostarczone w formie elektronicznej – na nośniku pamięci zewnętrznej.

Opracowany film informacyjno-promocyjny prezentowany będzie na stoisku wystawowym Zamawiającego, podczas udziału w imprezach targowych oraz podczas spotkań bezpośrednich pracowników Zamawiającego z jego kontrahentami.

Kod CPV:

92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych

 

4. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmów reklamowych.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Brak możliwości składania ofert częściowych.
b) Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
d) Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego, które stanowi część formularza oferty.
e) Termin ważności oferty do dnia 10 marca 2018
f) Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
g) Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
h) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
i) Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
j) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

 

6. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

7. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
a) Ostateczny termin realizacji zamówienia: 31 marca 2018 r., godz. 16:00
b) Termin płatności: do uzgodnienia

 

8. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto.

 

Lp.

Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków

1

Cena

Punktacja od 0 do 100 pkt

Waga 100 %

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) za wykonanie przedmiotowego filmu uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

K cena – Kryterium cena (C min / C bofx 100

C min  –  Cena najniższej oferty

C bof  –   Cena badanej oferty

 

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

     

9. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Do dnia 3.03.2018, do godz. 10.00

Liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c).

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a) Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Suntech S.A., ul.Puławska 107, 02-595 Warszawa

b) Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (uwaga, w tytule maila prosimy napisać "oferta produkcja filmu")
c) Osobiście:
Suntech S.A., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa

 

10. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
a) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

b) Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy

c) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent

d) Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia

 

11. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

 

12. UPUBLICZNIENIE
Zapytanie upubliczniono na stronie internetowej zamawiającego www.suntech.pl (w zakładce „Projekty unijne - zamówienia”).

 

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

Zarząd Suntech

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty

OFERTA
na zapytanie ofertowe z dnia 21 lutego 2018 roku w trybie zasady konkurencyjności w zakresie wykonania filmu reklamowego prezentującego funkcjonalności systemów SunVizion Network Inventory oraz SunVizion Network Planning 

 

Data złożenia oferty:
…………………………

Oferta dla:
Suntech S.A.

Puławska 107

02-595 Warszawa

NIP: 1130116894, Regon: 011325771

Tel: + 48 22 507 92 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane Oferenta:
……………………………
……………………….……
……………………………
(nazwa, adres, NIP Oferenta)

……………………………
……………………….……
……………………………
(imię i nazwisko, telefon, email osoby do kontaktu ze strony Oferenta)

My, niżej podpisani, składamy ofertę na usługę wykonania filmu reklamowego prezentującego funkcjonalności systemów SunVizion Network Inventory oraz SunVizion Network Planning:

Cena usługi – wycena dla zakresu określonego w pkt. 3 zapytania ofertowego

Łączna cena usługi – wartość netto ………………. PLN
Stawka i wartość VAT …… % ….…………. PLN
Łączna cena usługi – wartość brutto ………………. PLN

 

OŚWIADCZENIE:

Lp.

Zakres oświadczenia

Zaznacz właściwe

1.

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeński w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 ¨ TAK

¨ NIE

2.

Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty

 ¨ TAK

¨ NIE

3.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków oznacza odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia.

 ¨ TAK

¨ NIE

4.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

  ¨ TAK

¨ NIE

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy

 

………………………………………………………………………………………………………

(Podpis Zleceniobiorcy)                                                 (Pieczęć Zleceniobiorcy)

Newsletter

Newsletter

captcha 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google+