Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 2 biletów lotniczych w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa- Denver

Warszawa, dnia 19-09-2017

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Internacjonalizacja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę 2 biletów lotniczych w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa- Denver, wg poniższego opisu:

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE 

(zasada konkurencyjności)

Zamawiający:

Suntech S.A.

Puławska 107

02- 595 Warszawa

 

2. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konkurencyjności)

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 

Dostawa 2 biletów lotniczych w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa- Denver, wg poniższego opisu:

 1. Kierunek: Denver

Wylot z Warszawy: 16 października 2017 r. w godzinach przedpołudniowych, lot z maksymalnie jedną przesiadką, czas trwania przesiadki maksymalnie 2,5 godziny

 1. Kierunek: Warszawa

Wylot z Denver: 21 października 2017 r. w godzinach wieczornych lokalnego czasu, lot z maksymalnie jedną przesiadką, czas trwania przesiadki maksymalnie 2,5 godziny

 

Kod CPV: 22459000-2 – Bilety

 

Wymagane jest, aby oba bilety objęte ofertą dotyczyły tego samego połączenia lotniczego.

Wykonawca zapewni bilet najtańszy na rynku na danej trasie, z uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego;

 • cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę,
 • uczestnik podróży może zabrać bagaż podręczny (min. 10 kg) oraz rejestrowany (min. 15 kg);
 • w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy dane uczestnika podróży
 • Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów w terminie do 3 dni od dnia podpisania Umowy dotyczącej zakupu i dostawy biletu lotniczego, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego: Suntech S.A., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa – osobiście lub drogą pocztową, lub e-mailem, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin płatności: 2 tygodnie 

 

4. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Brak możliwości składania ofert częściowych.
b) Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
d) Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego, które stanowi część formularza oferty.
e) Termin ważności oferty do dnia 23 września 2017
f) Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
g) Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
h) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
i) Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto oraz z opisem połączenia, którego dotyczą bilety
j) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

 

6. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

7. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
a) Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 25 września 2017 r., godz.: 15:00. Potwierdzony protokołem odbioru
b) Termin płatności: do uzgodnienia

 

8. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto za 1 odsłonę bannera = 100 pkt.

 

Lp.

Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków

1

Cena

Punktacja od 0 do 100 pkt

Waga 100 %

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) za oferowane bilety uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

K cena – Kryterium cena (C min / C bofx 100

C min  –  Cena najniższej oferty

C bof  –   Cena badanej oferty

 

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

     

9. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Od 19.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r., do godz. 12.00

Liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c).

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a) Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Suntech S.A., ul.Puławska 107, 02-595 Warszawa

b) Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) Osobiście:
Suntech S.A., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa

 

10. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
a) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

b) Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy

c) Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent

d) Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

 

11. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

 

12. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
Wydatek zostanie poniesiony w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

13. UPUBLICZNIENIE
Zapytanie upubliczniono na stronie internetowej zamawiającego www.suntech.pl (w zakładce „Projekty unijne - zamówienia”), a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców.

 

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

Zarząd Suntech

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty

 

Dane Oferenta:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

Tel: ……………………………………… Faks: ………………………………………………..

NIP: ……………………………………… REGON: ……………………………………………..

 

Oferta dla:
Suntech S.A.

Puławska 107

02-595 Warszawa

NIP: 1130116894, Regon: 011325771

Tel: + 48 22 507 92 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2017 roku związane z realizowanym przez Państwa projektem pt. „Internacjonalizacja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” dotyczące oferty na zakup i dostawę 2 biletów lotniczych w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa - Denver, oferujemy bilety wg kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym za cenę:

 

Przedmiot zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa brutto

(PLN)

Wartość

brutto

(PLN)

Stawka VAT

 

Bilet lotniczy w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa-Denver

 

 

 

2 sztuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowity koszt zamówienia:   ............................... brutto, w tym .......... % VAT  (słownie:  ............................................................................................................................................. zł brutto).

                                                     Propozycje połączeń:

..………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………

Termin realizacji zamówienia:  3 dni od dnia podpisania Umowy dotyczącej zakupu i dostawy biletu lotniczego


 

OŚWIADCZENIE:

Lp.

Zakres oświadczenia

Zaznacz właściwe

1.

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeński w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 ¨ TAK

¨ NIE

2.

Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty

 ¨ TAK

¨ NIE

3.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków oznacza odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia.

 ¨ TAK

¨ NIE

4.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

  ¨ TAK

¨ NIE

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy

 

………………………………………………………………………………………………………

(Podpis Zleceniobiorcy)                                                 (Pieczęć Zleceniobiorcy)

Newsletter

Newsletter

captcha 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google+